Bondarev, Timofei Mikhailovich (1820-1898) Also known as: Bondareff, Timothy M. (1820-1898)