Herbst, Viola Petkova Karavelova (1884-1934)

Item Relations