Elmhirst, Dorothy Payne Straight Whitney (1887-1968) Also known as: Straight, Dorothy Whitney (1887-1968) Also known as: Payne, Dorothy Whitney (1887-1968)